Untitled
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU
OBCE SKOROŠICE

Registrační číslo projektu:

CZ.1.12/2.3.00/40.01953

Datum zahájení projektu:

1.1.2014

Datum ukončení projektu:

7.8.2015

 

 

Celkové náklady projektu:

4 685 580 Kč

Příspěvek strukturálních fondů EU:

3 746 557 Kč

Příspěvek Obce Skorošice:

   939.023 Kč

 

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Smlouva o poskytnutí dotace byla s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava podepsána dne 24.4.2014.

 

Stručný obsah projektu:
Projekt počítá s komplexní revitalizací přidruženého dopravního prostoru části průtahu silnice III/45313 v centru obce Skorošice. Hlavní snahou bude provést demolici stávající objektu č.p. 89 na parcele p.č. 82, který je ve velmi špatném technickém stavu a bezpodmínečně hrozí jeho zřícení, a následně na tomto uvolněném pozemku (s přilehlou zahradou) vybudovat novou veřejnou odpočinkovou a relaxační zónu (park) se zelení, cestní sítí, mobiliářem a vodním prvkem. Navržená cestní síť bezbariérově propojuje západní a východní část prostoru a napojuje se na chodníky podél hlavní komunikace. Realizace projektu je pokračováním snahy představitelů obce rozšířit plochy funkční a esteticky kvalitní sídelní zeleně, a tím docílit nápravy narušeného vzhledu obce viz projekt Revitalizace obecní zeleně - 1. etapa. Ukončením realizace projektu bude řešené území vyřešeno komplexně, v budoucnu již lokalita nebude vyžadovat žádné další investice do zpevněných ploch mobiliáře ani zeleně.

Koordinační situace

Zdůvodněni potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Centrální část obce Skorošice je značně neuspořádaná, bez jakékoliv organizace prostoru. Toto území především dlouhodobě trpí nedostatkem souvislé plochy funkční a esteticky působivé sídelní zeleně, kde by měli nejen místní obyvatelé, ale také návštěvníci obce, možnost odpočinku, relaxace či krátkodobé rekreace. V současné době zde najdeme pouze holé trávníky či zarostlé neupravené plochy, na nichž se nachází několik málo dřevin navíc neperspektivního zdravotního stavu, což zdaleka nesplňuje zvyšující se nároky a potřeby obyvatel směrem k prostředí, které je obklopuje a v němž žiji.
Naproti Základní a Mateřské škole Skorošice se nachází dům č.p. 89 (přes silnici III/45313), který je ve velmi špatném stavebním stavu a bezpodmínečně hrozí jeho zřícení s následným ohrožením na zdraví a životě osob pohybujících se předmětným územím. Parkování vozidel podél průtahu silnice je neuspořádané a děje se tak v rozporu se zákonem (částečně nebo plně v jízdním pruhu). Vzhledem k úzkému šířkového profilu silniční komunikace v úrovni budovy školy nelze parkování pro obsluhu školy zajistit vůbec. Chodník přilehlý k silnici z jižní strany není stavebně uzpůsoben pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Zájmová lokalita vykazuje z hlediska kvality venkovského prostředí i veřejných prostranství zcela nepříznivý stav. Přitom zde nalezneme největší koncentraci veřejných služeb, zařízení/objektů občanské vybavenosti a služeb: obecní úřad s knihovnou a poštou, Základní a mateřskou školu s venkovním dětským hřištěm, obecní tělocvičnu s posilovnou, COOP Jednotu (obchod s potravinami a drogistickým zbožím), kulturní dům s pohostinským zařízením, atd.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je za pomoci estetického povznesení a zvýšení atraktivity veřejného prostranství přispět ke zlepšení celkového vzhledu obce a zachování jejího specifického venkovského charakteru tak, aby zde vzniklo příjemné prostředí pro život a zvýšila se kvalita života místních obyvatel, čímž se upevní jejich vztah k tomuto prostoru. Komplexní revitalizace veřejných prostranství v centru obce Skorošice nejen podpoří vědomí sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a společenstvím lidí, což mj. povede ke zvýšení jejich ochoty zůstat v tomto regionu, ale i k přilákání nových obyvatel, a následně ke stabilizaci sídelní struktury a zajištění celkové budoucí perspektivy. Smyslem je podnítit místní a regionální cítění občanů a podporovat občanskou sounáležitost v území. Organizací centrální části obce a zachováním přehlednosti celého prostoru dojde k zamezení neuspořádaného pohybu cílových skupin předmětným územím a následnému zvýšení bezpečnosti účastníků provozu. Komplexní obnova komunikací a zpevněných ploch zajistí obyvatelům bezproblémový přístup k objektům občanské vybavenosti, veřejným službám či k jednotlivým nemovitostem.
Na návsi, která je ústředním bodem veškerého dění obce, vznikne důstojné místo pro setkávání a shromažďování obyvatel, pořádání různých kulturních a společenských akcí a pro slavnostní příležitosti.

Zhotovitelem projektu se na základě výsledku výběrového řízení stala firma Stavby a reality STAR, s.r.o., Javorník
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Obcí Skorošice


Galerie

 

 

Můj projekt - ROP Střední Morava
www.rr-strednimorava.czwww.europa.eu