Untitled
REVITALIZACE OBECNÍ ZELENĚ – 1. ETAPA

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/2.3.00/02.00143

Datum zahájení projektu

31.12.2009

Datum ukončení projektu

31.12.2009

Celkové náklady projektu

2.532.000,- Kč

Příspěvek strukturálních fondů EU

2.152.200,- Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR

126.600,- Kč

Příspěvek Obce Skorošice

253.200,- Kč

 

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Smlouva o poskytnutí dotace byla s Reg. radou regionu soudržnosti Střední Morava podepsána dne 26.1.2009.

Stručný obsah projektu:

Realizace projektu je pokračováním snahy obce rozšířit plochy funkční a esteticky kvalitní sídelní (obecní) zeleně a tím docílit nápravy narušeného vzhledu obce a tento zlepšovat. Rovněž je cílem zajištění udržitelného rozvoje. Projekt je určen pro obyvatele obce u nichž se projevuji zvyšující se nároky a potřeby směrem k prostředí, které je obklopuje a v němž žiji.Realizaci projektu se má docílit rozšíření podílu upravených ploch s občanskou vybavenosti v intraviánu obce a tím lepšího vnímaní obce jako celku nejen občany, ale také návštěvníky obce.
Tohoto cíle u ploch dnes s neupravenými, nebo jen sečnými trávníky a v podstatě bez dřevinného porostu chceme, dosáhnou realizaci těchto opatřeni:
1. sanace ploch a terénní úpravy
2. založení kvalitních a funkčních trávníků
3. výsadbou dřevin-stromů a keřů
4. doplněním laviček, košů a dalšího mobiliáře a drobné architektury.

Zdůvodněni potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Realizace projektu je vyvolána potřebou zlepšit kvalitu a kvantitu prvku sídelní zeleně v obci Skorošice a spojit je do uceleného systému funkční obecní zeleně.
Tyto potřeby sdělují občané ve svých požadavcích na veřejných zasedáních zastupitelstva i při jiných příležitostech. Nároky obyvatel vesnických lokalit se pochopitelně přibližují nárokům obyvatel měst, tak jak se seznamují s těmito podmínkami při svých návštěvách městských celků. Rovněž s rostoucím nedostatkem času v době volna již nemohou vycházet do volné přírody tak, jako dříve, a proto chtějí mít možnost krátkodobé rekreace v sídelní zeleni, která ovšem musí mít určitou úroveň využitelnost k takovému pobytu. Měla by být na určité estetické úrovni a zabezpečena mobiliářem, tak aby byla, z tohoto pohledu, funkční. A to současný stav ploch, o kterých hovoříme zdaleka nesplňuje - v podstatě se jedna o holé trávníky nebo zarostlé neupravené plochy na nichž se nachází několik dřevin, což při rozloze 2.2 ha dává nemalé možnosti vytvořit zajímavé prvky.

Cíle projektu:
Realizací projektu chce žadatel dosáhnout hlavního cíle a tím je ROZŠÍŘENI ESTETICKY PŮSOBIVÉ A FUNKČNÍ
ZELENĚ A TÍM ROZŠÍŘENÍ PRVKŮ KRAJINNÉ ZELENĚ.
Toho by mělo být dosaženo splněním dílčích kroků
1. Úpravy terénu a založení kvalitních travnatých ploch, které bude možno řádně udržovat
2. Zatraktivnit vzhled ploch výsadbou kvetoucích dřevin - stromy a keře
3. Vybavit plochy mobiliářem na odpovídající úrovni a instalovat na nich prvky drobné architektury a edukativního charakteru.
4. Zajistit odpovídající údržbu teklo upravených ploch.

Zhotovitelem projektu se na základě výsledku výběrového řízení stal Ing. Roman Putko, odborné zahradnické práce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Obcí Skorošice.


Zpět
 Revitalizace obecní zeleně - 1. etapa od 1.10.2008 do 31.12.2009


 

Můj projekt - ROP Střední Morava
www.rr-strednimorava.czwww.europa.eu